Kestävä rahoitus

Palvelumme

Ilmastonmuutoksen torjuminen on investointihaaste

Ilmastonmuutoksen torjuminen on valtava investointihaaste, joka vaatii hallittuja rakenneuudistuksia. Hiilineutraalin talouden saavuttamiseksi muutosten on tapahduttava kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, ja myös yritysten on arvioitava toimintatapojaan uudelleen.

Se, että yritykset sisällyttävät kestävän kehityksen periaatteet osaksi liiketoimintaansa on ratkaisevan tärkeää myös yritysten pitkäikäisyyden kannalta. Kestävien toimintatapojen omaksuminen ei ainoastaan auta vähentämään ympäristövaikutuksia, vaan avaa myös uusia kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia. 

Keskeiset ohjelmat ja toimijat EU:ssa ja Suomessa

Euroopan unioni, eri maiden hallitukset ja Suomi ovat ottaneet käyttöön useita rahoitusvälineitä, joiden tarkoituksena on kannustaa ja tukea yrityksiä muuttamaan toimintatapojaan hiilineutraaleiksi. Näihin välineisiin kuuluu avustuksia, lainoja, verokannustimia ja muita tukia, joita voi saada noudattamalla aloitteissa – esimerkiksi EU:n kestävän toiminnan taksonomiassa ja Suomen kansallisissa ohjelmissa – asetettuja standardeja.

EU:n keskeisiä rahoitukseen liittyviä ohjelmia ovat muun muassa: 

 • Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
 • Horisontti Eurooppa
 • LIFE-ohjelma
 • Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 
 

Suomessa hallitus, valtio-omisteiset rahoitusinstituutiot ja muut organisaatiot ovat ryhtyneet toimiin kestävän kasvun ja kehityksen edistämiseksi. Suomessa kestävään talouteen liittyviä organisaatioita, ohjelmia ja sopimuksia ovat esimerkiksi seuraavat: 

 • Suomen ilmastorahasto tarjoaa rahoitusta hankkeille, jotka osaltaan hillitsevät ilmastonmuutosta ja edistävät kiertotaloutta. Se tukee investointeja innovatiivisiin teknologioihin, uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen.

 • Business Finland tarjoaa rahoitusta, asiantuntemusta ja verkostoja suomalaisille yrityksille innovoinnin ja kansainvälisen kasvun tukemiseksi, ja keskittyy vahvasti kestävään kehitykseen ja puhtaaseen teknologiaan.

 • Sitra (Suomen innovaatiorahasto) on riippumaton julkinen säätiö, joka tukee hankkeita ja aloitteita, joilla edistetään kestävää hyvinvointia Suomessa. Se rahoittaa ja tekee yhteistyötä eri toimijoiden, kuten yritysten, julkisten organisaatioiden ja tutkimuslaitosten, kanssa kestävämmän yhteiskunnan luomiseksi.

 • Energiatehokkuussopimukset: näillä Suomen valtion ja yritysten välisillä vapaaehtoisilla sopimuksilla pyritään parantamaan energiatehokkuutta ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä eri aloilla, kuten teollisuudessa, palveluissa ja kiinteistöissä.

 • Kiertotalouden tiekartta: Suomen hallitus on laatinut kiertotalouteen siirtymistä varten kansallisen tiekartan, joka sisältää konkreettisia toimia, tavoitteita ja toimenpiteitä eri aloille.

Lisäksi EU ja EU:n jäsenvaltiot ovat korostaneet ilmastokestävyyden varmistamisen merkitystä. Ilmastokestävyyden varmistamisessa arvioidaan sekä hankkeiden ja investointien vaikutusta ilmastonmuuutokseen että ilmastonmuutoksen vaikutusta hankkeisiin.

Miten voimme auttaa?

Rahoitusmahdollisuuksien ja vaihtoehtojen hahmottaminen voi olla haastavaa, minkä takia valmistelu on hyvä aloittaa hyvissä ajoin. DGE:ssä olemme erikoistuneet kestävään kehitykseen liittyviin rahoitusratkaisuihin ja siihen, mitä niiden asettamat vaatimukset tarkoittavat käytännössä. Erityisesti viimeisten vuosien aikana olemme kerryttäneet kokemusta ja tietämystä ohjelmien sisällöstä ja käytännöistä Pohjois-Euroopassa toteutettujen hankkeiden kautta. 

Voimme auttaa asiakkaitamme esimerkiksi:

 • Sopivien rahoitusinstrumenttien löytämisessä.

 • EU:n ja Suomen hallitustason säädösten ja standardien noudattamisen varmistamisessa.

 • Avustamalla hakuprosessissa ja laatimalla onnistuneita rahoitusehdotuksia.

 • Antamalla sekä strategisia että käytännöllisiä ohjeita hankkeiden ilmastokestävyyden parantamiseksi.

Lisää aiheesta

Tarjoamamme palvelut

Udvalgte referencer