Ilmastokestävyyden varmistaminen

Palvelualueet

Kestävä kehitys ja ESG

Ilmastokestävyysarviointien hyödyt ja merkitys infrastruktuurin kehittämisessä

Ilmastokestävyyden varmistaminen on prosessi, jossa arvioidaan sekä sitä, miten hanke vaikuttaa ympäristöönsä, että myös sitä, miten muuttuva ympäristö vaikuttaa hankkeeseen. Kun ilmastokestävyyden arviointi tehdään asianmukaisesti, yrityksen tai hankkeen on mahdollista saada myös erilaisia taloudellisia tukia: arviointiprosessi onkin edellytys monelle Euroopan unionin rahoitus- ja lainainstrumentille.

Tänä päivänä rakennettu infrastruktuuri kestää vuosikymmenten päähän tulevaisuuteen, joten on välttämätöntä, että tulevat ympäristömuutokset otetaan huomioon jo alusta alkaen. Vuonna 2021 Euroopan unioni esitteli Tekniset ohjeet infrastruktuurin ilmastokestävyyden varmistamisesta vuosina 2021–2027 (2021/C 373/01), joka kokoaa yhteen useiden eri EU:n rahoitus- ja lainavälineiden vaatimukset ja yhdistää ne ilmastokestävyyden varmistamiseksi kutsutuksi tekniseksi arviointiprosessiksi. Ohjeistuksen avulla institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat sekä erilaiset arviointilaitokset voivat tehdä päätöksiä, jotka ovat yhteensopivia Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.

Ilmastokestävyyden varmistamiseen liittyvät asetukset ja säädökset

Ilmastokestävyyttä koskevat komission tekniset ohjeet liittyvät useisiin eri EU:n rahoitusvälineisiin ja niistä syntyviin vaatimuksiin. Tärkeimpiä infrastruktuuriin käytettäviä rahoitusvälineitä ovat InvestEU-ohjelma, Verkkojen Eurooppa -väline (CEF) ja Yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta tulevat  Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Koheesiorahasto (CF) ja Oikeudenmukaisen siirtymävaiheen rahasto (JTF).

 • InvestEU:
  InvestEU-asetuksen johdanto-osan 13 kappaleessa viitataan investointihankkeiden seulontaan ja todentamiseen, ja siinä mainitaan, että liitännäisohjeiden olisi oltava johdonmukaisia unionin muiden ohjelmien kanssa. Ohjeissa olisi käytettävä asianmukaisesti taksonomia-asetusta ja ei merkittävää haittaa -periaatetta. InvestEU:n kestävyysohjeissa kestävyyden osoittamiselle asetetaan 10 miljoonan euron kynnysarvo ilman arvonlisäveroa.
 
 • Verkkojen Eurooppa -väline (CEF):
  Verkkojen Eurooppa-kehyksestä annetun asetuksen johdanto-osan 5 kappaleen mukaan kehyksestä tuettavien hankkeiden tulisi varmistaa ilmastokestävyytensä komission laatimien ohjeiden mukaisesti.
 
 • Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus:
  Yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 10 kohdan mukaan rahastoista olisi tuettava toimia, jotka ovat ei merkittävää haittaa -periaatteen mukaisia. Asetuksessa säädetään myös, että hallintoviranomaisten olisi varmistettava sellaisten infrastruktuuri-investointien ilmastokestävyys, joiden odotettu käyttöikä on vähintään viisi vuotta.

Arviointiprosessi

Komission teknisissä ohjeissa ilmastokestävyyden varmistaminen on rakennettu kahden pylvään varaan, joita ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Pylväät koostuvat edelleen kahdesta osasta, arvioinnista (screening) ja yksityiskohtaisesta analyysiista (detailed analysis).

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Vaihe 1: arviointi

Hanketta verrataan ohjeiden arviointiluetteloon, jonka perusteella päätetään, onko hiilijalanjäljen arviointi tarpeellista. Jos hanke ei edellytä hiilijalanjäljen arviointia, analyysistä tehdään yhteenveto ilmastoneutraaliutta koskevassa arviointilausunnossa. Jos hanke edellyttää hiilijalanjäljen arviointia, edetään vaiheeseen 2. 

Vaihe 2: yksityiskohtainen analyysi

Määritellään kasvihuonekaastujen määrät tyypillisenä toimintavuonna hiilijalanjälkimenetelmän avulla. Näitä verrataan ohjeiden tarjoamiin absoluuttisten ja suhteellisten kasvihuonepäästöjen raja-arvoihin. Jos kasvihuonekaasut ylittävät jonkin raja-arvon, hanketta eritellään edelleen tarkemmin seuraavilla tavoilla: 

 • Määritellään kasvihuonepäästöjen rahallinen arvo käyttämällä hiilipäästöjen varjohintaa. Hankkeen suunnitteluun, vaihtoehtojen analyysiin ja kustannus-hyötyanalyysiin tulisi sisällyttää tiukasti energiatehokkuus etusijalle -periaate.  
 • Tarkistetaan sopiiko hanke yhteen kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevien, vuosien 2030 ja 2050 uskottavien päästövähennystavoitteiden kanssa. 

 

Vaiheen 2 lopussa kootaan dokumentaatio ja tehdään yhteenveto analyysistä ilmastoneutraaliuden varmistamista koskevassa lausunnossa. 

 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Vaihe 1: arviointi

Analysoidaan ilmastoherkkyyttä, ilmastovaikutuksille altistumista ja haavoittuvuutta. Jos arvioinnissa ei havaita merkittäviä ilmastoriskejä, kootaan dokumentointi ja tiivistetään analyysin tulokset ilmastokestävyyttä koskevassa arviointilausunnossa. Jos merkittäviä ilmastoriskejä havaitaan, siirrytään vaiheeseen 2.

Vaihe 2: yksityiskohtainen analyysi

Arvioidaan ilmastoriskit, niiden todennäköisyydet ja mahdolliset vaikutukset ohjeiden mukaisesti. Suunnitellaan, arvioidaan ja toteutetaan sopeutumistoimenpiteitä.  Arvioidaan säännöllisen seurannan ja jatkotoimien laajuutta ja tarvetta suhteessa ilmastonmuutoksen aiheuttamiin tuleviin muutoksiin ja varmistetaan, että hanke ja siihen liittyvät toimenpiteet sopivat yhteen EUn ja soveltuvin osin kansallisten, alueellisten ja paikallisten suunnitelmien kanssa.   

Vaiheen 2 lopussa kootaan dokumentaatio ja tiivistetään analyysin tulokset ilmastonmuutokseen sopeutumisen varmistamista koskevassa lausunnossa.

Ilmastokestävyyden varmistamisen prosessi EU:n teknisen ohjeistuksen mukaisesti.

Mitä me tarjoamme?

DGE oli yksi ensimmäisistä metodologiaa käytännössä toteuttaneista konsultointialan yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Ensimmäinen suuri hankkeemme oli ilmastokestävyyden varmistaminen Itä-Virossa toimintansa aloittavalle harvinaisia maametalleja hyödyntävälle magneettitehtaalle. Magneetteja hyödynnetään laajasti vihreässä teknologiassa, ja tehdas tulee olemaan ensimmäinen laatuaan Euroopassa.

Climate proofing -projektit ovat nykyisellään osa DGEn jokapäiväistä liiketoimintaa. Olemme kehittäneet palvelua kansainvälisesti, kouluttaneet omia työntekijöitämme ja pitäneet aiheesta viranomaisille suunnatun seminaarin.

Ilmastokestävyyden varmistamiseen voi sisältyä esimerkiksi seuraavia palveluita:

 • Koulutus ja konsultointi EU:n vaatimuksista: tarjoamme konsultointipalveluja, joiden avulla asiakkaat ymmärtävät prosessin edellyttämät vaatimukset.
 • Ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen suunnittelu: asiantuntijatiimimme auttaa asiakkaita kehittämään tehokkaita lieventämis- ja sopeutumisstrategioita hankkeiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja hankkeiden rakenteellisen kestävyyden lisäämiseksi. 
 • Seulonta ja yksityiskohtainen analyysi: teemme seulonnan ja yksityiskohtaisen analyysin hankkeeseen liittyvistä ilmastoriskeistä.
 • Seuranta ja arviointi: Voimme auttaa asiakkaita laatimaan seuranta- ja arviointisuunnitelman, jonka avulla voidaan seurata toimenpiteiden tehokkuutta.
 

Uskomme, että ilmastokestävyyden varmistaminen voi olla oikein toteutettuna merkittävä vihreän siirtymän vauhdittaja.  Kun valitset meidät ympäristökonsultointikumppaniksesi, varmistat, että hankkeesi täyttää EU:n vaatimukset ja saa tarvitsemansa rahoituksen.

Lisää aiheesta:

Udvalgte referencer