YVA- ja lupa-asiat

Palvelualueet

Teollisuuden vaatimustenmukaisuus ja riskienhallinta

Vaikutusten arvioinnista luvitukseen

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi (SOVA) ovat keskeisiä maankäyttöä ja rakentamista ohjaavia prosesseja, joiden tarkoituksena on arvioida ehdotettujen hankkeiden mahdollisia ympäristövaikutuksia ennen niiden toteuttamista.  YVAn ja SOVAn vaatimukset ja edellytykset on määritelty ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (252/2017) sekä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa laissa (8.4.2005/200).

YVA-laissa määritellään, mitkä hankkeet edellyttävät arviointia todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten vuoksi. YVA edellytetään tyypillisesti muun muassa suuriin infrastruktuurihankkeisiin, kuten moottoriteihin, rautateihin ja lentoasemiin sekä energiaan liittyviin hankkeisiin ja infrastruktuuriin. Laki määrittelee rajaehdot, joiden perusteella esimerkiksi tuulihankkeilta on edellytettävä YVAa.

YVA-menettelyn ja arviointiohjelman yhteydessä laaditut asiakirjat ovat julkisesti saatavilla lausuntojen ja kannanottojen esittämistä varten. YVA-menettelyn ensimmäisenä tärkeänä vaiheena laaditaan YVA-ohjelma: ohjelma sisältää yhteenvedon asianomaisten osapuolten antamista lausunnoista ja mielipiteistä. YVA-ohjelman jälkeen laaditaan YVA-selostus, joka koostuu tutkimuksista ja arvioinneista, jotka noudattavat YVA-ohjelmaa ja asiaa koskevia lausuntoja.

Hankkeen luonteesta riippuen voidaan tarvita useita lupia, joista tärkeimpiä ovat rakennusluvat (tarvitaan kaikille rakennuksille) ja ympäristöluvat (tarvittaessa). YVA ei ole lupa, mutta se auttaa asianomaisia viranomaisia tekemään päätöksiä tarvittavista toimista ja mahdollisista lieventämistoimenpiteistä. Myöntäessään luvan (kuten ympäristöluvan tai rakennusluvan) viranomaiset tulkitsevat Suomen lainsäädäntöä ja asetuksia ja pyytävät lisäselvityksiä ja ammattilaisten lausuntoja. Esimerkiksi rakennusluvissa pelastusviranomaisten lausunnot ohjaavat rakennuksen pelastautumis- ja poistumisteihin sekä esimerkiksi palonhallintalaitteisiin liittyviä erityisiä vaatimuksia.

Rakenteiden ja infrastruktuurin rakentamista säännellään lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaissa. Monissa tapauksissa nämä prosessit voivat kietoutua toisiinsa monin eri tavoin.

Maankäyttö- ja rakennuslain asettamat ehdot

Yleiskaavat ja osayleiskaavat sekä niitä koskeva lainsäädäntö ohjaavat rakennusten luvitusta. Rakentamisen edellytyksenä on lainvoimainen kaava. Lupa voidaan kuitenkin myöntää myös alueille, joilla ei ole vielä lainvoimaista kaavaa. Tällöin rakennusluvassa on määrättävä, että rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin kaava on tullut voimaan. Lupa katsotaan rauenneeksi, jos kaava ei ole tullut lainvoimaiseksi lupaan määritellyssä ajassa.

Yleiskaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko sille alueelle, jolla suunnitelmalla todennäköisesti on merkittäviä vaikutuksia.

Miten voimme auttaa?

DGE:llä olemme työskennelleet vaikutustenarviointiin ja luvitukseen liittyvien kysymysten parissa jo useamman vuosikymmenen ajan sekä Suomessa että sen naapurimaissa. Olemme neuvoneet muun muassa tuulivoimayhtiöitä, rahoitysyhtiöitä sekä julkista sektoria luvitukseen ja vaikutusten arviointiin liittyvissä kysymyksissä.

 

Palvelumme kattavat muun muassa:

Ota yhteyttä:

Heikki Kalle

YVA-asiantuntija, biologi
heikki.kalle@dge-group.com

Udvalgte referencer