Lupa-asiat

Palvelualueet

Teollisuuden vaatimustenmukaisuus ja riskienhallinta

Teollisuus- ja energiahankkeiden lupamenettelyt Suomessa

Eri toimialojen ympäristölupavaatimuksia selkeytettiin vuonna 2014. Suomen Ympäristönsuojelulaissa luetellaan useita alueita ja toimialoja, jotka ovat automaattisesti ympäristöluvanvaraisia. Laissa lueteltujen alojen lisäksi viranomaiset voivat asettaa erityisvaatimuksia yritysten toiminnalle.

Lupia myöntävät joko kunnat tai aluehallintovirastot. Näiden kahden toimielimen välinen suhde on määritelty edellä mainitussa Ympäristönsuojelulaissa, mutta yleisesti ottaen yritykset, joiden ympäristövaikutus on pienempi, hakevat lupaa yleensä kunnalta, kun taas suurempien teollisuuslaitosten on haettava lupaa paikalliselta aluehallintovirastolta. Valvontaviranomaisena toimii joko kunta tai Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus riippuen laitoksen toiminnoista ja koosta.

Lupaprosessi voi kestää useita vuosia, joten se on hyvä aloittaa ajoissa. Prosessi voi olla yritykselle vaativa, koska lupaviranomaiset saattavat vaatia yksityiskohtaisia ja tarkkoja tietoja monista eri aiheista, kuten maaperästä ja pohjavedestä, melusta, hajusta ja aineiden leviämisestä ja levittäytymisestä.

Ympäristökonsultteina tiedämme, mitä pitää etsiä, jotta yrityksesi ei tarvitse käyttää arvokasta aikaa yrittäessään selvittää kaikkea itse

Ympäristölupaprosessista yleisesti

Luvanvaraisuuden perusteet on määritelty ympäristönsuojelulaissa ja sen liitteissä. Tämän lisäksi viranomaiset voivat asettaa lupahakemukselle lisävaatimuksia yrityksen toiminnan perusteella. Ympäristöluvan myöntää joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto (AVI) hankkeen laajuudesta riippuen. Ympäristövaikutuksiltaan vähäisemmille hankkeille haetaan ympäristölupaa yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Suuremmat teollisuuslaitokset hakevat lupaa puolestaan AVI:lta. Ympäristölupien noudattamisen valvonnasta vastaavat kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus).

Oikea-aikaiset ja yksityiskohtaiset lupahakemukset

Ympäristöluvan hankkiminen voi kestää jopa useita vuosia, joten on tärkeää aloittaa hakuprosessi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lupaviranomaiset saattavat hakumenettelyn aikana vaatia yksityiskohtaisia tietoja, jotka voivat kattaa monenlaisia aiheita, kuten:

  • maaperä- ja pohjavesitutkimukset
  • melu ja melun rajoittaminen
  • hajut ja niiden hallinta
  • epäpuhtauksien ja saasteiden leviäminen
  • kemikaalien riskianalyysi. 
 
Hakemuksen ja lisäselvitysten laatiminen voi olla haastavaa yrityksille etenkin, jos aiempaa kokemusta ympäristölukien hakemisesta ei ole. 

Tukea asiantuntijoiltamme

Ympäristökonsultoinnin ammattilaisina meillä on kokemusta erityisesti teollisuus- ja energiahankkeiden lupamenettelyistä sekä suurista tuulivoimahankkeista. Asiantuntemuksemme takaa, ettei sinun ja yrityksesi tarvitse käyttää arvokasta aikaa lupa-asioiden omatoimiseen selvittämiseen. Lupa-asioihin liittyen tarjoamme esimerkiksi seuraavia palveluita: 

  • Ympäristölupalainsäädäntöön liittyvät koulutukset 
  • Tuki ympäristösuojelulain mukaisen lupahakemuksen laatimisessa
  • Tuki erityisten ympäristöongelmien ja -vaatimusten käsittelemisessä lupamenettelyissä
 

Ympäristölupien hakeminen on teollisuus- ja energiahankkeiden keskeinen osa. DGE tukee yritystäsi selviytymään onnistuneesti lupaprosessista ja on mukana toteuttamassa hankettasi kestävällä ja lainmukaisella tavalla. Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin siitä, miten voimme parhaiten tukea yritystäsi ympäristölupa-asioissa. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa saavuttaaksemme juuri heidän erityistarpeitaan ja toimialaansa vaatimuksia vastaavat lopputulokset.

Udvalgte referencer