Elinkaariarvioinnit ja ympäristöselosteet (LCA & EPD)

Palvelualueet

Kestävä kehitys ja ESG

Elinkaariarvioinnit (LCA)

Elinkaariarviointeja (LCA) käytetään, palvelujen tai prosessien ympäristövaikutusten arvioimiseksi koko niiden elinkaaren ajalta. Lähestymistapa, johon usein viitataan ”kehdosta hautaan” -analyysina, kattaa kaikki vaiheet raaka-aineiden hankinnasta niiden loppukäsittelyyn tai kierrätykseen. Kun tunnistetaan alueet, joilla syntyy merkittävimmät ympäristövaikutukset, elinkaariarviointien avulla organisaatiot pystyvät parantamaan ympäristönsuojelullisia tuloksiaan.

Jotta organisaation ympäristövaikutuksista saataisiin kattava käsitys, elinkaariarvioissa tarkastellaan useita eri vaikutusluokkia. Näihin vaikutusluokkiin kuuluvat tyypillisesti ainakin seuraavat: 

  1. Resurssien ehtyminen ja maankäyttö: mitataan luonnonvarojen kulutusta ja maankäytön muutoksesta ekosysteemeihin kohdistuvia vaikutuksia.
  2. Kasvihuonekaasut ja vaikutukset ilmastonmuutokseen: kasvihuonekaasupäästöjen kvantifiointi ja niiden mahdollinen vaikutus ilmaston lämpenemiseen ja ilmastonmuutokseen.
  3. Otsonikato: otsonikerrosta ohentavien aineiden päästöt.
  4. Happamoituminen: happamia sateita aiheuttavien päästöt ja niiden maa- ja vesiekosysteemeihin kohdistuvien vaikutusten arviointi.
  5. Rehevöityminen: vesistöissä liiallista leväkasvua ja happipitoisuuden vähenemistä aiheuttavat ravinteet ja ravinnekuormitus.
  6. Myrkyllisyys ja vaarallisten aineiden vapautuminen: myrkyllisten ja vaarallisten aineiden mahdolliset haittavaikutukset ihmisten terveydelle ja ympäristölle.
  7. Jätteiden syntyminen: tuotteen elinkaaren aikana syntyvän jätteen määrä ja laatu.
 

Elinkaariarvioinnin avulla organisaatiot voivat tunnistaa toimintansa merkittävimmät (sekä haitalliset että positiiviset) ympäristövaikutukset ja puuttua erityisesti negatiivisiin vaikutuksiin.  Elinkaariarvioinnin aikana on tärkeää huolehtia läpinäkyvyydestä ja tiedottaa selkeästi kunkin hankkeen  rajoituksista, sillä laajuuden ja analysoitavan kohdealueen kasvaessa myös tulosten epävarmuus lisääntyy.

 

DGE_finland-CSRD-Corporate-Sustainability-Reporting-Directive-Sustainable-Finance-Environmental-Social-Analysis-LCA-Product-Declaration-EPD-Corporate-Health-Safety-EHS-Renewable-En.png

Ympäristöselosteet (EPD)

Ympäristöselosteet liittyvät läheisesti elinkaariarviointeihin, mutta niitä käytetään eri tarkoituksiin, vaikka käsitteet sekoitetaankin usein keskenään. Molemmat kertovat tuotteen ympäristövaikutuksista koko sen elinkaaren ajalta. Elinkaariarvioinnit tehdään yleensä kuitenkin sisäistä viestintää ja organisaation johtoa varten, kun taas ympäristöselosteet kohdistetaan ulkoisille sidosryhmille – kuten sijoittajille ja asiakkaille. 

Ympäristöselosteet ovat standardisoituja asiakirjoja, jotka kertovat tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä ja jotka perustuvat elinkaariarviointeihin. Johdonmukaisuuden ja uskottavuuden vuoksi ympäristöselosteiden tulee olla riippumattoman osapuolen vahvistamia. Koska ne esittävät tiedot standardisoidussa ja laskettavassa muodossa, organisaatiot ja yritykset voivat verrata suorituskykyään kilpailijoihin ja alan yleisiin vertailuarvoihin. 

Sen lisäksi, että ympäristöselosteet tekevät vertailusta helpompaa, ne ovat julkiseksi asetettavia asiakirjoja. Avoimuus lisää luottamuksellisuutta ja osoittaa organisaation sitoutumisen kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Ympäristövaikutukset näkyviksi

Olemme sitoutuneita tarjoamaan perusteellisia elinkaariarviointeja ja ympäristöselosteita yrityksellesi. Tekemällä yhteistyötä kanssamme, voit saada korvaamattoman arvokasta tietoa vaikutuksistasi ympäristöön ja tunnistaa merkittävimmät parannuskohteet. Tietojen avulla on mahdollista kehittää ja tehostaa yrityksesi kokonaisstrategiaa niin, että pystyt osoittamaan yrityksesi sitoutumisen kestävään kehitykseen ja hyödyttää sekä yritystäsi että ympäristöä. 

Udvalgte referencer