Ympäristö- ja työoikeusasioiden due diligence

Palvelualueet

Teollisuuden vaatimustenmukaisuus ja riskienhallinta

Due Diligence hallitsee yrityskauppoihin ja hankkeisiin liittyviä riskejä

Englanninkieliselle käsitteelle due diligence ei ole vielä toistaiseksi luotusujuvaa ja vakiintunutta suomennosta, mutta yleisesti ottaen se viittaa jonkin yrityksen laillisuudenmukaisuuden ja yrityksen toimintaan sisältyvien riskien arvioimiseen. Ympäristökonsultteina keskitymme luonnollisesti ympäristövaikutuksiin, mutta arvioimme myös esimerkiksi työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviä kysymyksiä.

Due diligence on yrityksen tai hankkeen perusteellista tutkimista ja arviointia, jossa varmistetaan, että kaikki olennaiset tiedot ja mahdolliset riskit ovat tiedossa ja että ne otetaan huomioon ennen kuin kauppa saadaan päätökseen tai hanke aloitetaan. Erityisesti raskaan teollisuuden vaatimustenmukaisuuden ja riskienhallinnan arvioinnissa due diligence -tarkastuksilla ja raporteilla on tärkeä rooli tietoon perustuvien päätösten tekemisessä ja mahdollisten ympäristövaarojen ja -vastuiden vähentämisessä.

Tiimissämme on laajaa tietämystä ja osaamista due diligence – ja auditointihankkeista useista Euroopan maista. Autamme yrityksiä ymmärtämään mahdollisesti aiemmin tunnistamattomia riskejä, keräämään asiaankuuluvaa tietoa ja laatimaan kattavan due diligence -suunnitelman. Koska olemme tehneet arviointeja suurille kansainvälisille yrityksille, olemme tottuneet toimimaan due diligence -projekteihin usein liittyvän aikapaineen alla. Varmistamme omalta osaltamme, että kaupat tai hankkeet saadaan päätökseen ajallaan.

Tuulivoiman, uusiutuvan energian ja teollisuuslaitosten osalta due diligence -tarkastuksessa voidaan paljastaa mahdolliset sääntelyyn, ympäristöön tai toimintaan liittyvät riskit. Fuusioiden ja yrityskauppojen yhteydessä due diligence -prosessi auttaa tunnistamaan kauppoihin liittyvät ympäristölliset vastuut ja riskit ja näistä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja mainehaitat. Perusteellisen due diligence -tarkastuksen avulla yritykset voivat välttää tuntemattomiksi jääneiden riskien karikot ja vastuut ja varmistaa samalla, että ne pysyvät ympäristövastuullisina.

Due Diligence -selvityksiin sisältyy tyypillisesti kohteen etukäteisarvioinnista, kohdevierailuista, asiakirjojen tarkastelusta ja haastatteluista, joiden pohjalta arvioidaan kohteen nykyistä ja historiallista käyttöä, ympäristövaikutuksia ja -vastuita sekä suunniteltujen toimien tulevaa vaikutusta ympäristöön. Selvitys etenee yleensä seuraavasti:

  1. Tarkistetaan kiinteistöä tai aluetta koskevat havainnot ja asiakirjat, mukaan lukien aiemmat due diligence -raportit, viranomaisten päätökset, maaperä- ja pohjavesitutkimukset ja useita eri tietokantoja.
  2. Tehdään kohdevierailu ja haastatellaan arvioitavan kohteen edustajia ja valvovia viranomaisia. Kohdevierailun aikana ja sen jälkeen tarkastetaan ensimmäisessä vaiheessa tehtyjen havaintojen paikkansapitävyys.
  3. Arvioidaan mahdollisten ympäristö- ja terveysriskien vakavuutta ja todennäiköisyyttä.
  4. Tehdään arvio riskien taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisten ennallistamis- ja kunnostamisvaatimusten hinnasta.

Due diligence -arvioita tehdään eri laajuisina, ja ne voivat sisältää myös arvion organisaation terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä riskeistä ja työturvallisuuskäytännöistä.

Palvelumme kattavat muun muassa:

Udvalgte referencer