Ei merkittävää haittaa -periaate (DNSH)

Palvelualueet

Kestävä kehitys ja ESG

Ei merkittävää haittaa -periaate (DNSH)

Vastuullisesti rahoitettua kestävää kasvua

Pyrkiessään kohti kestävää tulevaisuutta yritysten ja organisaatioiden on otettava huomioon hankkeidensa ympäristövaikutukset. ”Ei merkittävää haittaa” (Do No Significant Harm, DNSH) on Europan unionin luokittelujärjestelmä toiminnalle, joka voidaan katsoa ympäristönäkökulmasta kestäväksi. Periaatetta sovelletaan erityisesti kestävään rahoitukseen sekä pandemian jälkeisiin elvytysrahastoihin liittyvässä sääntelyssä.

 

DNSH

DNSH:n soveltaminen

DNSH on keskeinen periaate Euroopan unionin taksonomia-asetuksessa, jossa on määritelty raamit ympäristön kannalta kestävän toiminnan luokittelulle. Rahoitusta hakiessaan yritysten ja organisaatioiden on tarkasteltava, onko niiden toiminta DNSH-periaatteen mukaista, ja osoitettava sitoutumisensa ympäristöön kohdistuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseen.

 Tätä varten yritysten on arvioitava suunnitellun hankkeen kaikkia vaiheita ja punnittava myönteisiä vaikutuksia suhteessa kielteisiin vaikutuksiin. Kaikella ihmisen toiminnalla on ainakin vähäisiä ympäristövaikutuksia, ja myös kaikki puhtaat energiamuodot vaativat jonkin verran luonnonvarojen käyttöä.

DNSH-periaate arvioi hankkeen vaikutuksia suhteessa kuuteen EU:n taksonomiassa esitettyyn ympäristötavoitteeseen:

1.  Ilmastonmuutoksen hillintä

2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

3. Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu

4. Siirtyminen kiertotalouteen

5. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen

6. Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

DNSH Suomessa: Suomen ympäristökeskuksen ohjeet

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laatinut DNSH-arviointien ohjeistuksia ja menetelmiä, jotka tarjoavat taustatietoa ja materiaalia rahoitusohjelmien vastuutahoille. SYKE:n arviointimenetelmät on räätälöity erityisesti Suomen kestävän kasvun ohjelmassa yksilöityihin vihreän pilarin teollisiin investointihankkeisiin sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. 

Uusia taloudellisia mahdollisuuksia

DNSH-periaatteella on keskeinen rooli ympäristön kannalta kestävän toiminnan ja vastuullisen rahoituksen edistämisessä. Arvioimalla hankkeita EU:n taksonomian kuuden ympäristötavoitteen perusteella yritykset ja organisaatiot voivat varmistaa, että niiden toiminta vaikuttaa myönteisesti ympäristöön ja edistää kestävää kasvua ja kehitystä.

DGE tarjoaa palveluita DNSH-arviointeihin liittyvissä kysymyksissä. Varmistamme, että hankkeidesi ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni ja että ne noudattavat vastuullisen rahoituksen suuntaviivoja. 

Lisää aiheesta:

Lauri Niemelä

+ 358 40 350 9750
lauri@dgefinland.fi

Udvalgte referencer