Yritysten kestävyysraportointi EU-alueella (CSRD)

Palvelualueet

Kestävä kehitys ja ESG

Pyrkimyksenä avoimuuden ja vastuullisuuden lisääminen EU:n liiketoimintakäytännöissä​

Yritysten kestävän kehityksen raportointia koskeva direktiivi (CSRD) astui voimaan 5. tammikuuta 2023. Se on merkittävä työkalu Euroopan unionin (EU) pyrkimyksissä edistää kestäviä liiketoimintakäytäntöjä. CSRD:n avulla pyritään helpottamaan organisaatioiden, kuluttajien ja muiden sidosryhmien kestävyyden arviointia. Direktiivissä korostetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvien tekijöiden kasvavaa merkitystä yritysten päätöksentekoprosesseissa.

Kestävyysraportointia koskeva direktiivi parantaa merkittävästi EU:ssa toimivien yritysten raportoinnin laatua ja vertailukelpoisuutta. Se kertoo kestävyyden ja ESG-tekijöiden (ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät tekijät) kasvavasta merkityksestä yritysten päätöksenteossa sekä tarpeesta lisätä yritysten kestävyyskäytäntöjen avoimuutta ja vastuullisuutta. Direktiivi edellyttää, että kaikki suuret ja pörssiin listatut yritykset raportoivat kestävän kehityksen käytännöistään.

Tavoitteet

CSRD korvaa muita kuin taloudellisia tietoja koskevan direktiivin (englanniksi NFRD) ja korjaa sen rajoituksia laajentamalla niiden yritysten joukkoa, joiden on raportoitava erilaisista kestävän kehitykseen liittyvistä tuloksistaan (muun muassa energiatehokkuus, kasvihuonepäästöt). Direktiiviä sovelletaan kaikkiin suuriin ja pörssiin listattuihin yrityksiin, ja se velvoittaa ne julkistamaan tietoja sosiaalisista vaikutuksistaan ja ympäristövaikutuksistaan, hallinto- ja ohjausjärjestelmään liittyvistä kysymyksistä ja kestävän kehityksen käytännöistä.

CSRD:n täytäntöönpanon tarkoituksena on sovittaa yhteen yritysten toiminnan ja EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet, ja rakentaa aiempaa kestävämpi, osallistavampi ja ympäristövastuullisempi talousympäristö Euroopan Unionin alueella.

Soveltamisala ja kriteerit

CSRD:tä sovelletaan suuryrityksiin, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavista kolmesta kriteeristä kahtena peräkkäisenä vuonna:

 • Yritys työllistää keskimäärin yli 250 henkilöä.
 • Taseen loppusumma on yli 20 miljoonaa euroa.
 • Nettoliikevaihto ylittää 40 miljoonaa euroa.

 

Suuryritysten lisäksi CSRD soveltuu pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden arvopaperit ovat listattuna säännellyllä markkinalla, eli jotka ovat esimerkiksi listautuneet pörssiin.

CSRD:n avulla pyritään varmistamaan, että entistä useammat yritykset ovat velvoitettuja raportoimaan kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, minkä seurauksena yritysvastuun merkitys kasvaa myös taloudellisessa toimintaympäristössä.

Täytäntöönpanon aikataulu

CSRD pannaan täytäntöön kolmessa eri vaiheessa vuosina 2024-2026, mikä mahdollistaa asteittaisen siirtymisen ja sopeutumisen uusiin raportointivaatimuksiin. Vaiheittaisella siirtymällä pyritään siihen, että yrityksillä on riittävästi aikaa tutustua direktiivin säännöksiin ja tehdä tarvittavat mukautukset raportointiprosesseihinsa.

 • Ensimmäinen vaihe (2024): Ensimmäisessä vaiheessa suurimmat yritykset, kuten pörssilistatut yhtiöt ja muut merkittävät taloudelliset toimijat, jotka työllistävät keskimäärin yli 500 henkilöä, alkavat noudattaa CSRD:n vaatimuksia. Tämä antaa näille yrityksille mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden kanssa, jotka ovat siirtymässä CSRD:n mukaiseen raportointiin.
 • Toinen vaihe (2025): Toisessa vaiheessa mukaan tulevat suuryritykset, jotka täyttävät aiemmin esitetyistä kriteereistä  vähintään kaksi. Näille yrityksille tarjotaan lisäkoulutusta ja tukea raportointiprosessien kehittämiseen, jotta ne voivat mukautua CSRD:n vaatimuksiin helpommin.
 • Kolmas vaihe (2026): Kolmannessa vaiheessa kaikki direktiivin piiriin kuuluvat pienet ja keskisuuret yritykset alkavat raportoida CSRD:n mukaisesti. Tässä vaiheessa toteutetaan myös arviointi, jonka perusteella määritetään, onko lisätoimenpiteitä tarpeen direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi.
 

Samalla viranomaiset ja sidosryhmät seuraavat ja arvioivat raportointia ja raportointikäytänteiden sujuvuutta, jotta CSRD:n tavoitteiden toteutuminen voitaisiin taata ja mahdolliset puutteet voidaan korjata ajoissa.

Apua ja tukea vaatimusten noudattamiseen

Yritykset hyötyvät ammattimaisesta ohjauksesta ja tuesta CSRD:n soveltamisessa. Finanssialan konsultointiyritykset voivat auttaa raportointikäytänteiden luomisessa ja raportointivaatimusten ymmärtämisessä, mutta ympäristökonsultointialan yrityksenä haluamme auttaa asiakkaitamme parantamaan suoritustaan ja vähentämään vaikutustaan sekä sosiaaliseen että luonnonympäristöön. Kumppaniemme avulla voimme tarjota asiakkaillamme apua sekä käytänteiden ymmärtämisessä että tavoitteisiin pääsemisessä.

Hyödynnämme kansainvälistä verkostoamme ja tarjoamme erilaisia palveluja, joiden avulla voimme auttaa yrityksiä noudattamaan direktiivin vaatimuksia, parantamaan raportointikäytänteitä ja pienentämään omaa sosiaalista ja ympäristöllistä jalanjälkeään.

Palveluitamme ovat muun muassa:

 • Nykyisten raportointikäytäntöjen kattavat arvioinnit, joiden avulla voidaan tunnistaa parannuskohteet ja yhdenmukaistaa ne CSRD-vaatimusten kanssa.
 • Räätälöityjen raportointikehysten kehittäminen ja täytäntöönpano.
 • CSRD-koulutukset ja kehittämisohjelmat, joilla työntekijöille annetaan tarvittavat taidot ja tiedot CSRD:n mukaiseen raportointiin ja tiedon hallinnointiin.
 • Jatkuva tuki ja konsultointi, jotta voidaan varmistaa, että sääntöjä noudatetaan ja että käytänteitä mukautetaan jatkuvasti muuttuvaan ja kehittyvään sääntely-ympäristöön.
 • Asianmukaisten tulosindikaattorien kehittäminen ja niiden analysointi.
 • Tiekartat ja käytännön ohjeet tavoitteiden saavuttamiseen.

Yritysten kestävän kehityksen raportointia koskeva direktiivi on tärkeä askel kohti avoimuuden, vastuullisuuden ja vertailukelpoisuuden lisäämistä yritysten raportointikäytännöissä EU:ssa. Direktiivillä velvoitetaan entistä useammat yritykset raportoimaan kestävyystuloksistaan, ja sillä pyritään edistämään kestävää, vastuullista ja osallistavaa liiketoimintaa. Osaamme auttaa yritystänne sekä direktiivin asettamien vaatimusten ymmärtämisessä että niissä käytännöissä, joilla asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

Udvalgte referencer