Kemikaaliturvallisuus

Palvelualueet

Teollisuuden vaatimustenmukaisuus ja riskienhallinta

Neuvontaa kattavalla kokemuksella

Kemikaaliturvallisuus on tärkeää yrityksille, jotka käsittelevät, varastoivat tai käyttävät vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Kemikaalin vaarallisuusluokitus riippuu sen mahdollisista terveysriskeistä. Luokitus-, merkintä- ja pakkausasetus (CLP-asetus) (EY) N:o 1272/2008 sekä Suomen kemikaalilaki (599/2013) esittävät vaatimuksia vaarallisten kemikaalien luokittelulle, merkinnöille ja pakkauksille. Vaatimuksilla varmistetaan, että riskeistä tiedotetaan selkeästi ja tehokkaasti.

Kemikaalien hallinnassa on tärkeää huomioida koko elinkaari hankinnasta hävittämiseen, ja pyrkiä mahdollisten altistumisten minimointiin kaikissa käsittelyvaiheissa. EU:n REACH-asetus (EY N:o 1907/2006) ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) vaatimukset edellyttävätkin muun muassa vaarallisten kemikaalien asianmukaista merkitsemistä, sinetöintiä ja varastointia käyttöturvallisuustiedotteiden mukaisesti. Tiedotteissa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet turvallisesta käsittelystä, tarvittavista varotoimista ja hätätoimenpiteistä.

Kemianalan yrityksissä toimii tyypillisesti toimivaltainen turvallisuusvastaava tai kemikaaliturvallisuuspäällikkö, joka vastaa vaarallisten aineiden valvonnasta. Valvontaan kuuluvat REACH- ja CLP-asetusten sekä muiden asiaankuuluvien säännösten noudattamisen varmistaminen, riskiarviointien tekeminen ja asianmukaisten turvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen. Yritysten tulisi pyrkiä korvaamaan vaaralliset kemikaalit turvallisemmilla vaihtoehdoilla aina kun se on mahdollista ja noudattaa EU:n korvaamisperiaatetta, jolla pyritään vähentämään ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä.

DGE Finland tarjoaa asiantuntija-apua EU:n ja Suomen kemikaaliturvallisuusmääräysten toteuttamiseen käytännössä. Palveluihimme kuuluvat muun muassa tuotantolaitosten ja käsittelyprosessien auditointi ja riskianalyysi sekä EU:n ja kansallisten vaatimusten tulkinta. Asiantuntijoidemme kemianalan prosessi- ja tuotekehityskokemuksen kautta meillä on vankka osaaminen eri teollisuuden aloilla käytettävistä kemikaaleista ja näiden ominaisuuksista.

Untitled design (10)

Palvelumme kattavat muun muassa:

Udvalgte referencer