YVAn tarveharkinta

YVA-prosessien harkinnanvaraisuus

YVA on ympäristövaikutusten näkökulmasta tärkein hankesuunnittelun työkalu, eikä sen sisältöihin ole nähtävissä kevennyksiä. YVA-prosessiin liittyy kuitenkin nykyisellään useita haasteita, jotka saattavat tehdä prosessikokonaisuuden hahmottamisesta hankalaa.  

YVA-laki ja YVA-direktiivi määrittävät sellaiset hankkeet, joihin tulee soveltaa YVA-menettelyä. On olemassa kuitenkin koko joukko hankkeita ja projekteja, joiden kohdalla YVA-menettely muuttuu aiheelliseksi, vaikka kyseessä olevaa toimintaa ei mainittaisi luettelossa tai vaikka hanke alittaisi kokoluokaltaan YVAa edellyttävän toiminnan laajuuden.  

Suomessa on useita tapausesimerkkejä, joissa ympäristövaikutusten arviointia on pyritty välttämään esimerkiksi pilkkomalla hankekokonaisuus pienempiin osiin. Tällainen astettainen toiminnan kasvattaminen on kuitenkin johtanut tilanteisiin, joissa YVA-menettelyyn on lopulta päädytty toiminnan kokonaisvaltaisen muutoksen vuoksi.  

YVA-menettely on tarpeen myös tilanteissa, joissa yhteisvaikutukset jonkin tietyn alueen muiden hankkeiden kanssa ovat niin merkityksellisiä, että hanke katsotaan menettelyn piiriin, vaikka se ei itsessään laajuutensa tai luonteensa vuoksi sitä edellyttäisikään.  

 

Tarveharkintaselvitykset riskinhallinnan työkaluna

YVA-menettelyn tarpeen huomioimatta jättäminen voi johtaa merkittäviin lisäkustannuksiin ja suunnitelmien muutoksiin. Tämän vuoksi onkin usein ehdottoman tärkeää toteuttaa YVAn tarveharkintaselvitys, jossa kartoitetaan hankkeen ominaisuuksiin, kuten kokoluokkaan, toiminnan luonteeseen ja sijaintiin nähden YVAn tarpeellisuutta ja prosessin todennäköisyyttä. Tarveharkinta voi tulla ajankohtaiseksi myös hankkeesta vastaavasta toimijasta riippumatta, jolloin asia voi tulla ELY-keskuksen tietoon esimerkiksi yksittäisten henkilöiden kautta.  

Tarveharkintaselvityksellä on ainakin kaksi tehtävää. Ensinnäkin siinä hanketoimija voi parhaansa mukaan esittää syyt sille, miksi YVA-menettelyä ei tule asiassa soveltaa, ja toisekseen se voi toimia YVAn esiasteena, josta saadun palautteen perusteella toimija saa jo käsityksen siitä, mitä yhteysviranomainen toivoo näkevänsä varsinaisen YVA-prosessin yhteydessä.  

 

DGE:n palvelut hankekehittäjille 

DGE:ssä autamme asiakkaitamme hahmottamaan YVA-prosessiin sisältyviä vaatimuksia ja olosuhteita. Riskien kokonaisvaltainen arviointi ja ymmärtäminen on kaiken toimintamme keskiössä, ja tarjoamme asiakkaillemme sekä lyhytkestoista konsultointia että esimerkiksi kokonaisia tarveharkintaraportteja, joihin sisältyvät myös mahdollisiin Natura-selvityksiin liittyvät tarpeet.  

Ota yhteyttä selvittääksesi oman hankkeeseesi mahdollisesti kohdistuvat vaatimukset.