Ympäristö, työturvallisuus ja -terveys (EHS)

Palvelut

Kestävän yritystoiminnan vähimmäisvaatimus

EHS on englanninkielinen lyhenne sanoista Environmental, Health and Safety. Se viittaa yritysten velvollisuuteen noudattaa työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyviä lakeja ja toimia vastuullisesti ympäristöään ja työntekijöitään kohtaan. Ympäristö-, ja terveys- ja turvallisuusnäkökulmien riittävän huomioinnin tulisi olla kaiken liiketoiminnan minimivaatimus, ja kestävästi toimivat yritykset pystyvät osoittamaan, että ne suhtautuvat EHS-vaatimusten noudattamiseen vakavasti myös käytännössä. Varmistamalla, että yrityksesi investoi aikaa, energiaa ja resursseja ympäristö- ja työsuojeluasioihin, suojaat paitsi työntekijöitäsi ja ympäristöä, vahvistat myös yrityksesi mainetta sidosryhmien, asiakkaiden ja kuluttajien silmissä.

EHS:ssä ei olekaan kyse pelkästään säädösten ja lakien noudattamisesta, vaan missä tahansa projektissa on hyvin tärkeää ottaa huomioon myös paikallisen kulttuurin ja toisaalta yrityksen omien toimintatapojen vaikutus arviointeihin.

Mitä EHS:ään sisältyy?

EHS on monialainen lähestymistapa, joka kattaa laajan joukon työpaikkoihin ja liittyviä aihepiirejä.  Se on osa yritysten riskienhallintaa, jossa painotus on yleisiä ympäristöarviointeja voimakkaammin työn vaaroihin ja vaarojen hallintaan sekä terveyteen liittyvissä kysymyksissä. EHS-arviointiprosessiin kuuluvat potentiaalisten vaarojen arviointi, ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteuttaminen ja seurantajärjestelmien luominen ja jatkuva arviointi.

Priorisoimalla terveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä toimintatapojaan ja hallintajärjestelmiään, yritykset voivat paitsi täyttää moraaliset ja lailliset velvoitteensa, myös parantaa toiminnan tehokkuutta, vähentää tapaturmista aiheutuvia kustannuksia sekä edistää vastuullista yrityskulttuuria.

Suomessa ja EU:n alueella toimivien yritysten on oltava tietoisia useista eri asetuksista ja lainkohdista: näitä ovat esimerkiksi vaarallisiksi luokiteltavia aineita (PFOS, asbesti, raskasmetallit jne.), jätevesiä ja maankäyttöä koskevat säädökset ja suositukset ja tietenkin työturvallisuutta koskevan lainsäädännön pohjana toimiva Työturvallisuuslaki (738/2002).
Työnantajat ovat vastuussa työntekijöidensä turvallisuuden ja terveyden varmistamisesta sekä yleisen että alakohtaisen työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön ja -standardien mukaisesti. Arvioitavana voi olla erilaisten stressitekijöiden huomioon ottaminen, vaarallisten aineiden käsittely, erityyppisten koneiden käyttö ja pölylle, melulle tai säteilylle altistumisen hallinta.

EHS:n asiantuntija - joitakin palveluitamme

DGE Finlandilla on pitkä kokemus yhteistyöstä hyvin erilaisten yritysten kanssa: EHS:n piirissä asiakaskuntaamme kuuluu muun muassa teknologiateollisuuden yrityksiä, autonvalmistajia, lääkeyrityksiä ja energiayhtiöitä. Hyödynnämme käytännön kokemusta ja alakohtaista tietämystä kunkin asiakkaamme kohtaamiin haasteisiin vastaamiseksi. Tarjoamme muun muassa seuraavia palveluita:

  • EHS-auditoinnit: teemme perusteellisia arviointeja varmistaaksemme, että yrityksesi noudattaa kaikkia asiaankuuluvia säädöksiä ja alan standardeja, kuten valtioneuvoston asetusta työturvallisuus- ja työterveysvaatimuksista (577/2003) ja valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta (205/2009). Autamme tunnistamaan alueet, joissa on parantamisen varaa ja annamme toteuttamiskelpoisia suosituksia riskien vähentämiseksi ja yleisesti työturvallisuustoiminnan parantamiseksi.
  • Riskien arviointi ja hallinta: Autamme sinua tunnistamaan toimintojesi mahdolliset vaaratekijät, arvioimaan niiden mahdolliset vaikutukset ja kehittämään strategioita työntekijöihin ja ympäristöön kohdistuvien riskien minimoimiseksi. Arvioitavana voi olla esimerkiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun lain (390/2005)  vaatimusten noudattaminen.
  • Työturvallisuuskoulutukset ja neuvonta: tarjoamme yrityksille koulutusohjelmia, joiden sisältö vastaa yrityksen tarpeita. Autamme yrityksiä varmistamaan, että sekä työntekijät että johto ymmärtävät roolinsa ja vastuunsa turvallisen ja terveellisen työympäristön ylläpitämisessä Suomen lainsäädännön ja lakien mukaisesti.
  • Ympäristöasioiden hallintajärjestelmät: Avustamme kattavien hallintajärjestelmien kehittämisessä, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Tarvittaessa laadimme koulutuksemme vastaamaan kansainvälisesti tunnettuja standardeja (esimerkiksi ISO 14001).
  • Työterveyden ja -turvallisuuden hallinta: autamme yrityksiä luomaan vakaan perustan työterveyskysymysten hallintaan luomalla strategisia toimintasuunnitelmia ja kehitysohjelmia.
  • Hätätilanteisiin valmistautuminen ja reagointi: yhdistämme palveluntarjoajat ja palvelua etsivät yritykset ja autamme luomaan toimintatapoja vaarojen ja vaaratilanteiden ehkäisemiseksi. Tuemme yrityksiä esimerkiksi pelastussuunnitelmien tekemisessä.
  • Lainsäädännölliset rekisterit ja tietokannat: olemme ajan tasalla nopeasti muuttuvasta ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännöstä, ja luomme lainsäädännöllisiä tietokantoja ja rekistereitä.

Teemme työmme huolella

Työturvallisuudessa ja työterveydessä paras ja usein edullisin lähestymistapa on ehkäisevä. Yritystoimintaan sisältyy kuitenkin aina hankalasti ennakoitavia muutoksia ja tilanteita, minkä vuoksi organisaation ulkopuolelta tulevan ammattilaisen näkökulma voi olla olennaisen tärkeä. Tiimissämme on sekä ympäristöalan asiantuntijoita että juristeja. Valitsemalla meidät saat huolellisesti laadittuja ja luotettavia vastauksia kysymyksiisi.

Anna Tuomisto

Juristi, ympäristökonsultti
anna@dgefinland.fi